Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Alle Bouw Machines NV, hierna genoemd ABM NV worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.
 2. Van bepaalde van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ABM NV is ingestemd.
 4. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar ABM NV. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van ABM NV.
 5. ABM NV behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 6. ABM NV behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren. Hierbij wordt het betaalde bedrag door de koper binnen de 30 dagen teruggestort.
 7. Door het gebruik van de internetsites van ABM NV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 8. ABM NV is bevoegd om van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2. Factuur- en betalingsvoorwaarden 
 1. Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn al onze rekeningen contant betaalbaar.
 2. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een intrest van 15% per jaar opbrengen, vanaf de vervaldag, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 25 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en dit als schadevergoeding wegens geleden handelsnadeel en stoornis in de economische programmatie van de firma. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige ingebrekestelling of verwittiging vereist is.
 4. In geval de klant in gebreke blijft met zijn betalingen zal de eventuele toegestane korting van rechtswege vervallen zijn en zal de leverancier het recht hebben de niet gebruikte koopwaar terug te nemen en hiervoor een kredietnota te laten geworden, dit ter afkorting der nog te betalen bedragen.
 5. Door de aanvaarding der factuur erkent de koper kennis te hebben en akkoord te zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden. Wanneer de verkoopsvoorwaarden ook de prijsofferte’s en bestelbons worden afgedrukt, wat noodzakelijk is wanneer bestelbons en prijsofferte’s worden gemaakt, dan is navolgende clausule eveneens van toepassing: Bij annulatie van de koop door de koper of in geval van weigering tot afname der goederen of in geval de koper één of andere bepaling van de verkoopsovereenkomst niet respecteert, heeft de verkoper het recht om (volgens zijn keuze) ofwel de uitvoering van de verkoopsovereenkomst te vorderen ofwel de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te vorderen lastens de koper mits betaling door de koper van de forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding op de totale koopprijs van 30% (incl. BTW en andere aanhorigheden). Ook wanneer een deel der verkoopsovereenkomst werd gerespecteerd, wordt de bovenvermelde schadevergoeding berekend op de totale verkoopprijs.
3. Betaalmogelijkheden via de webshop
 1. Iedereen kan steeds betalen met Bancontact, Maestro, Master Card of Visa. Afhankelijk van de betalingsvoorwaarde die gekoppeld is aan uw profiel kan u ook de mogelijkheid krijgen om met bankoverschrijving te betalen.
 2. In het geval door ABM NV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Indien u voor het eerst bestelt bij Alle Bouw Machines, vragen we u om het openstaande bedrag te vereffenen voordat er kan overgegaan worden tot levering van de goederen. Indien u bij betaalmethodes kiest voor "Betaling op rekening" en u bestelt voor het eerst bij ABM NV, dan vragen we ook om eerst het openstaande bedrag over te schrijven. 
4. Levering en leveringstijd
 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ABM NV ernaar om bestellingen die op voorraad zijn binnen de 1 tot 5 werkdagen na bestelling te leveren. ABM NV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
 4. Op verzoek van de consument zal het oude apparaat retour genomen worden zodat het op gepaste wijze gerecycled wordt.
5. Klachten
 1. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten tegen uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering der werken, rechtstreeks aan de vennootschap worden gericht, met dien verstande dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen hebben ondergaan en dat zij op correcte wijze werden opgeslagen. In geval van verborgen gebreken dienen de klachten binnen de acht dagen na ontdekking te worden gemeld en dit ten laatste zes maanden na de levering.
6. Recht van retour
 1. Producten kunnen geretourneerd worden in onze vestiging als er aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
  • Binnen 14 dagen na aankoop
  • Met een betalingsbewijs
  • Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet
  • De verpakking is origineel en onbeschadigd
 2. ABM NV is nimmer aansprakelijk voor enige schade (diefstal of verlies daaronder begrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met ABM NV is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
8. Garantie en aansprakelijkheid
 1. Voor door ABM NV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ABM NV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
 2. ABM NV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. ABM NV heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien ABM NV om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ABM NV of de fabrikant zijn verricht; 
  • b. indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
  • c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
  • d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. De Koper is gehouden ABM NV te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ABM NV zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 6. Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
 7. Afbeeldingen op de webshop zijn soms een indicatie van het product en kunnen bijgevolg verschillen van het betreffende product. ABM NV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
 8. Het is mogelijk dat ABM NV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ABM NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9. Overmacht
 1. In geval van overmacht is ABM NV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
10. Intellectuele eigendom
 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij ABM NV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-rechten), waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ABM NV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
11. Overig
 1. De Bebat, Recupel en Recytyre bijdragen worden voorlopig niet meegerekend in webshopbestellingen. De bijdragen worden achteraf berekend op basis van de aangekochte producten. Bebat bijdragen worden aangerekend op producten met een batterij. Recupel wordt aangerekend bij elektrische producten, accuproducten of producten met een stekker of een plug. Er wordt een Recytyre (milieu)bijdrage aangerekend bij producten/machines met banden.